برای این که بخواهیم عادات خود را بگوییم , یعنی کارهایی که عادت داریم انجام دهیم فقط یک عدد  “ I به افعال یاد گرفته شده اضافه میکنیم .

Eat

Dance

Smoke

 

I

همینطور میتوانیم کارهایی که عادت نداریم  انجام دهیم را با اضافه کردن  don’t  بگوییم .

Eat

Dance

Smoke

 

don’t

I

 

و همچنین به همین طریق میتوانیم عادات همه افراد اطراف خود را بدون قید و بند گرامر و براحتی بیان کنیم بیان کنیمEat

Dance

Smoke

Buy

Cry

Drive

Study

Type

Watch

Sing

Swim

sleep

I
you
They
We
 

+es

He
She
It

با ضافه کردن don’t  یا doesn’t  میتوانیم عاداتی رو که انجام نمیدن رو هم  بگییم

Eat

Dance

Smoke

Buy

Cry

Drive

Study

Type

Watch

Sing

Swim

sleep

 

 

don’t

حرف t تلفظ نمیشود

I
you
They
We
 

doesn’t

حرف t و حرفo  وحرفe تلفظ نمیشوند

    He    حرف h تلفظ نمیشود
She
It

و همچنین به راحتی میتوانیم با عوض کردن جای دو ستون بالا در باره عاداتی که افراد انجام نمیدهند بپرسیم

 

 

 

 

 

?

Eat

Dance

Smoke

Buy

Cry

Drive

Study

Type

Watch

Sing

Swim

sleep

IDon’t
you
They
We
HeDoesn’t
She
It

و همچنین میتوانید براحتی با حذف  not  در صورت سوال در باره عاداتی که اطرافیان انجام مدهند سوال بپرسیم

 

 

 

 

 

?

Eat

Dance

Smoke

Buy

Cry

Drive

Study

Type

Watch

Sing

Swim

IDo
you
They
We
HeDoes
She
It

برای ساعت بعد :

  1. تمام عاداتی رو که
1.الف :خودتون انجام میدهیدب : خودتون انجام نمیدهید
2.الف : پدرتون انجام میدهندب : پدرتون انجام نمیدهند
3.الف : مادرتون انجام میدهندب: مادرتئن انجام نمیدهند
4.الف : سگ خانگیتان انجام میدهندب: سگ خانگیتان انجام نمیدهد
5.الف : برادراتون انجام میدهندب: برادراتون انجام نمیدهند
6.الف : خواهراتون انجام میدهب : خواهراتون نجام نمیده
7.الف : من سر کلاس انجام میدهمب : من سر کلاس انجام نمیدهم
8.الف : ما با هم انجام میدهیمب ک ما با هم انجام نمیدهیم
  1. در باره تمام عادات نفرات بالا سوال بپرسید که آیا عادت دارند که اون کار رو انجام دهندیا نه سپس از ایشان بخواهید که جواب دهند  . مثال :  do you smoke ?
  2. در باره تمام عادات نفرات بالا سوال بپرسید که آیا عادت ندارند که اون کار رو انجام دهند ( بصورت تعجب )سپس از ایشان بخواهید که جواب دهند . مثال : don’t you sleep ?

 

 

حال اگه فعل مورد نظر ما فعل have  به معنی داشتن باشه

تا به حال یاد گرفتیم که در باره عادات افراد سوال بپرسیم و یا عاداتشان را بگوییم و بپرسیم .یکی از افعال بسار ساده که در ساختار فوق میتوان استفاده کرد   فعل  have  میباشد .  معنی اصلی این فعل داشتن هست که تو زندگی روزمره به کررات از آن استفاده میکنیم.

A house 

 

Have

واژه  have کلا به صورت v تلفظ میشود

I
A carYou
A roomWe
A bikeThey
A lamp 

Has ( have + s )

واژه has کلا بصورت z تلفظ میشود

He
A laptopShe
A penIt

دیدیم که به چه سهولت توانستیم تمام خواسته های خود در باره داشته های افراد بگوییم . در واقع با این شکل جمله بیان میکنیم که مثلا فلانی عادت دارد که یک موبایل داشته باشد که در زبان ساده روزمره خلاصه وار میگوییم فلانی موبایل دارد . تمام ساختار های دیگر این فعل دقیقا مانند  سایر افعال ساده مورد تمرین در صفحه قبل  , قابل تمرین هستند .مثلا برای اینکه بگوییم کسی چیزی دارد یا ندارد , براحتی میگوییم

A house 

 

 

Have

 

 

 

 

don’t

I
A carYou
A roomWe
A bikeThey
A lamp 

doesn’t

He
A laptopShe
A penIt

و همچنین میتوانیم در باره داشته های افراد سوال بپرسیم

 

 

?

A house 

 

 

Have

 

 

IDo

 

A carYou
A roomWe
A bikeThey
A lampHeDoes
A laptopShe
A penIt

و یا در باره نداشته های افراد سوال بپرسیم

 

 

?

A house 

 

 

Have

 

 

IDon’t

 

A carYou
A roomWe
A bikeThey
A lampHeDoesn’t
A laptopShe
A penIt

اگر هم یک عدد  what  به اول آنها اضافه کنید خواهید پرسید که چه چیز هایی رو دارند

 

 

?

 

 

 

Have

 

 

IDo ( don’t )

 

 

 

 

What

واژه what  کلا بصورت wa تلفظ میشود

You
We
They
HeDoes ( doesn’t )
She
It
  1. تمام کالا هایی که
1.الف :خودتون داریدب : خودتون ندارید
2.الف : پدرتون دارندب : پدرتون ندارند
3.الف : مادرتون دارندب: مادرتون  ندارند
4.الف : سگ خانگیتان داردب: سگ خانگیتان ندارد
5.الف : برادراتون دارندب: برادراتون ندارند
6.الف : خواهراتون دارندب : خواهراتون ندارند
7.الف : من دارمب : من ندارم
8.الف : ما با هم داریمب ک ما با هم نداریم
  1. در باره تمام دارایی های افراد بالا سوال بپپرسید که دارند یا ندارند
  2. در باره تمام دارایی های افراد بالا سوال بپرسید که ندارند
  3. عکس پرسنلی تمام افراد خانواده و فامیل و دوستان خود و افراد مشهور وبازیگران مرد و زن و فوتبالیست ها رو تو فلش به کلاس آورده و به همکلاسیهایتان بگویید که چه چیز هایی دارند و چه چیز هایی ندارند  و در باره آنها بپرسید

 

 

و اگه بخاییم درصد استفاده از زمان رو بیام کنیم

تا به الان تونستیم تمام عادات خود رو به زبون بسیار راحت به مخاطب بیان کنیم . تا به حال 2 شاخه یاد گرفتیم که عبارتند از

شاخه اول با نام I

و شاخه دوم با نام  smoke

نوبت آن رسیده که مقداری حالت مکالمه خود را قوی تر کنیم و یک شاخه دیگه به مکالماتمون اضافه کنیم ;

شاخه جدید با نام never و به معنی هرگز

i smoke

+

never

=

i never smoke

میخواهیم بگوییم که هیچوقت سیگار نمیکشیم

براحتی این شاخه  رو به درخت خود اضافه کرده و جمله خود رو تکمیل تر و قوی تر میکنیم

 

 

براحتی این شاخه  رو به درخت خود اضافه کرده و جمله خود رو تکمیل تر و قوی تر میکنیمEat

Dance

Smoke

Buy

Cry

Drive

Study

Type

Watch

Sing

Swim

sleep

Never هرگز، هيچگاه‌، هيچ‌ وقت‌، هيچ‌، ابدا، حاشا

Almost never

Hardly ever به ندرت

Seldom بسيار كم‌، بندرت‌، خيلي‌ كم‌، ندرتا

Occasionally گهگاه‌، گاه‌ و بيگاه‌، بعضي‌ از اوقات‌

Sometimes گاهي‌، بعضي‌ اوقات‌، بعضي‌ مواقع‌، گاه‌ بگاهي‌

Often بارها، خيلي‌ اوقات‌، بسي‌، كرارا، بكرات‌، غالب‌ اوقات‌

Frequently خيلى اوقات ،بارها

Usually معمولا

Regularly مرتبا”،منظما”

Normally معمولا”،بطور عادى

Generally بطور كلي‌، عموما، معمولا

Nearly always

Almost always

Always همواره‌، هميشه‌، پيوسته‌، همه‌ وقت‌

 

I
you
They
We
 

+es

He

و یا اینکه تعداد دفعات انجام دادن عادت خود را بیان کنیم و شاخه زیر را ایجاد کنیم

 

 

a day

a week

a year

a month

Once

Twice

Three times

Eat

Dance

Smoke

Buy

Cry

Drive

Study

Type

Watch

Sing

Swim

sleep

I
Day

Week

Month

Year

Monday

Morning

Afternoon

Evening

Night

Other day

 

 

 

 

every

You

 

 

They
Annually

Yearly

Monthly

Weekly

Daily

hourly

We

 

 

 

+es

He
Mondays

Fridays

Weekdays

weekends

OnShe

 

It

 

تا به الان توانسته ایم تمام کارهایی را که بر اساس عادت انجام میدهیم و انجام نمیدهیم را بیان کنیم

برای ساعت بعد :

1.تمام کارهایی را افراد زیر بر حسب عادت انجام میدهند یا انجام نمیدهند

1.الف :خودتون هرگز انجام نمیدهیدب : خودتون بعضی مواقع انجام میدهیدج: خودتون معمولا انجام میدهیدد: خودتون همیشه انجام میدهیده: خودتون هرآخر هفته انجام میدهیدو :خودتون یکبار در هفته انجام میدهیدن : خودتون یکبار درماه انجام میدهیدی : خودتون 2 بار در روز انجام میدهید
2.الف : پدرتون هرگز انجام نمیدهدب : پدرتون بعضی مواقع انجام میدهدج: پدرتون معمولا انجام میدهدد: پدرتون همیشه انجام میدهد: پدرتون هرآخر هفته انجام میدهدو : پدرتون یکبار در هفته انجام میدهدن : پدرتون یکبار درماه انجام میدهدی : پدرتون 2 بار در روز انجام میدهد
3.الف : مادرتون هرگز انجام نمیدهدب: مادرتون بعضی مواقع انجام میدهدج: مادرتون معمولا انجام میدهدد: مادرتون همیشه انجام میدهد: مادرتون هرآخر هفته انجام میدهدو : مادرتون یکبار در هفته انجام میدهدن : مادرتون یکبار درماه انجام میدهدی : مادرتون 2 بار در روز انجام میدهد
4.الف : سگ خانگیتان هرگز انجام نمیدهدب: سگتان بعضی مواقع انجام میدهدج: سگتان معمولا انجام میدهدد: سگتان همیشه انجام میدهد: سگتان هرآخر هفته انجام میدهدو : سگتان یکبار در هفته انجام میدهدن : سگتان یکبار درماه انجام میدهدی : سگتان 2 بار در روز انجام میدهد
5.الف : برادراتون هرگز انجام نمیدهندب: برادراتون بعضی مواقع انجام میدهندج: برادراتون معمولا انجام میدهندد: برادراتون همیشه انجام میدهند: برادراتون هرآخر هفته انجام میدهندو : برادراتون یکبار در هفته انجام میدهندن : برادراتون یکبار درماه انجام میدهندی : برادراتون 2 بار در روز انجام میدهند
6.الف : خواهراتون هرگز انجام نمیدهندب : خواهراتون بعضی مواقع انجام میدهندج: خواهراتون معمولا انجام میدهندد: خواهراتون همیشه انجام میدهند: خواهراتون هرآخر هفته انجام میدهندو : خواهراتون یکبار در هفته انجام میدهندن : خواهراتون یکبار درماه انجام میدهندی : خواهراتون 2 بار در روز انجام میدهند
7.الف : من سر کلاس هرگز انجام نمیدهمب : من سر کلاس بعضی مواقع انجام میدهمج: من سر کلاس معمولا انجام میدهمد: من سر کلاس همیشه انجام میدهم: من سر کلاس هرآخر هفته انجام میدهمو : من سر کلاس یکبار در هفته انجام میدهمن : من سر کلاس یکبار درماه انجام میدهمی : من سر کلاس 2 بار در روز انجام میدهم
8.الف : ما با هم هرگز انجام نمیدهیمب ما با هم بعضی مواقع انجام میدهیمج: ما با هم معمولا انجام میدهیمد: ما با هم همیشه انجام میدهیم: ما با هم هرآخر هفته انجام میدهیمو : ما با هم یکبار در هفته انجام میدهیمن : ما با هم یکبار درماه انجام میدهیمی : ما با هم 2 بار در روز انجام میدهیم

.

  1. عکس پرسنلی تمام افراد خانواده و فامیل و دوستان خود و افراد مشهور وبازیگران مرد و زن و فوتبالیست ها رو تو فلش به کلاس آورده و به همکلاسیهایتان بگویید که چه عاداتی رو به صورت فرکناسی انجام میدهند

3.درباره عکس پرسنلی آشناهای سایر همکلاسی هایتان بپرسید که چه عاداتی رو به صورت فرکناسی انجام میدهند

 

اگر بخواهیم مقداری سلیس تر کارهایی را که انجام میدهیم رو بگوییم و دایره این رفتار کردن رو واضح تر کنیم نیاز داریم یک شاخه دیگه به شاخه هامون اضافه کنیم

 

i smoke

+

need to

=

i need to smoke

و براحتی شاخه ها را گسترش دهیم

 

Eat

Dance

Smoke

Buy

Cry

Drive

Study

Type

Watch

Sing

Swim

sleep

 

 

 

 

 

to

Afford

Agree

Appear

Arrange

Attempt

Dare

Decide

Fail

Forget

Hope

Learn

Like

Love

Manage

Mean

Need

Offer

Plan

Pretend

Promise

Refuse

Seem

Tend

Threaten

Wish

I
you
They
We
 

+es

He
She
It

تا به حال تونستیم تعداد 6شاخه رو تکمیل کنیم

و حالت منفی اونها

Eat

Dance

Smoke

Buy

Cry

Drive

Study

Type

Watch

Sing

Swim

sleep

 

 

 

 

 

to

Afford

Agree

Appear

Arrange

Attempt

Dare

Decide

Fail

Forget

Hope

Learn

Like

Love

Manage

Mean

Need

Offer

Plan

Pretend

Promise

Refuse

Seem

Tend

Threaten

Wish

 

 

don’t

I
you
They
We
 

 

doesn’t

He
She
It

 

تا به حال میتونیم 6 شاخه رو گسترش بدیم

شاخه ها به ترتیب عبارتند از

eat

i eat

i eat every day

i never eat

i need to eat

i never need to eat

تا الان که خیلی راحت اومدیم جلو

برای جلسه بعد

تمام اون کار هایی رو که افراد زیر

خودتونپدرتونمادرتونبرادراتونخواهرتونسگتونما 2 تا باهممن

 

میخواهند که به حالت زیر انجام دهند

1.نیاز دارید انجام دهیدنیاز دارید انجام ندهیدنیاز ندارید انجام دهیدهرگز نیاز ندارید انجام دهیدهمیشه نیاز دارید انجام دهید
2.دوست دارید انجام دهیددوست دارید انجام ندهیددوست ندارید انجام دهیدهرگز دوست ندارید انجام دهیدهمیشه دوست دارید انجام دهید
3.آرزو دارید انجام دهیدآرزو دارید انجام ندهیدآرزو ندارید انجام دهیدهرگز آرزو ندارید انجام دهیدهمیشه آرزو دارید انجام دهید
4.امید دارید انجام دهیدامید دارید انجام ندهیدامید ندارید انجام دهیدهرگز امید ندارید انجام دهیدهمیشه امید دارید انجام دهید
5.می خواهید انجام دهیدمی خواهید انجام ندهیدنمی خواهید انجام دهیدهرگز نمی خواهید انجام دهیدهمیشه می خواهید انجام دهید

 

  1. عکس پرسنلی تمام افراد خانواده و فامیل و دوستان خود و افراد مشهور وبازیگران مرد و زن و فوتبالیست ها رو تو فلش به کلاس آورده و به همکلاسیهایتان بگویید که چه عاداتی رو به فرم جدول بالا انجام میدهند

3.درباره عکس پرسنلی آشناهای سایر همکلاسی هایتان بپرسید که چه عاداتی رو به صورت جدول بالا انجام میدهند یا نمیدهند .

یکی از بزرگترین مشکلات ,  تبدیل درخت شماره 6 به درخت شماره 7 هست . برای این منظور نیاز هست که شکل کامل شده افعال ساعت صفر را از لغت نامه استخراج کنید تا مشکلی در این تبدیل نداشته باشید برای مثال به چند نمونه زیر دقت کنید و تلاش کنید برای تمرین بیشتر  ,  شاخه دوم افعال رو از لغت نامه بیابید

i never need to eat

به

i never need to eat a hamburger

یعنی اضافه کردن لغات به بعد از فعل

برای ساعت بعد  درخت تکمیلی افعال پر کاربرد ساعت صفر رو استخراج کند و تمرین گسترش درخت و گرد کردن رو انجام بدین و در پایین این صفحه پیوست دهید. بهترین تکالیف شما, در پایین این صفحه , برای استفاده دوستانتان, لینک داده خواهند شد.

 

eat:

eat a hamburger

eat a dinosaur

eat a pizza

eat a banana

 

3 دیدگاه دربارهٔ «زمان حال ساده»

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp Call