اینجا

فرض کنیم که بیرون رفتن علی از خونه

یک ساعت طول کشیده

یعنی استمرار داشته

میگیم : قبل از اینکه من برسم دم در خونه علی

علی به مدت 2 ساعت در حال رفتن بئده است

he has been leaving

یا قبل از اینکه من برسم امریکا

به مدت 10 ساعت باران در حال باریدن بوده است

WhatsApp Call