نگران نباشید، با اینکه سیستم آموزشی خصوصی است ولی مدون و برنامه ریزی شده است، تفاوت های فردی و نیاز هر زبان آموز اول مورد توجه است و برای هر زبان آموز بسته به ضعف و قوتش برنامه ریزی شخصی طراحی می شود که هرچه سریعتر و بهتر پیشرفت کند.

متد ها و تمرین های متنوعی بسته به نیاز زبان آموز و ضعفش در هر مهارت و حتی در هر وجه هر مهارت وجود دارد که از قبل طراحی شده است،درست مانند یک کلینیک، نخست علت نارسایی تشخیص داده می شود، سپس تمرین درست برای رفع نارسایی پیشنهاد می شود.بعنوان مثال اگر زبان آموزی در مهارت Listeningمشکلی داشته باشد، نخست آزمایش می شود که علت این نارسایی چیست؟ آیا این علت در این است که بعلت عدم تمرین، حافظه شنیداری اش کوتاه است و زبان آموز احساس می کند که گوینده خیلی سریع صحبت می کند؟ آیا علت نارسایی را در دایره اندک لغت معنی باید جستجو کرد؟ آیا ضعف در گرامر باعث کاهش درک مفهوم جملات می شود؟ آیا آشنا نبودن با لحجه و تلفظ های درست مشکل اصلی است؟ و یا …بعد از اینکه علت اصلی ضعف مهارت برای هر زبان آموز تشخیص داده شد، تمرین های ویژه ای برای رفع نارسایی تخصیص داده می شود

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp Call