نخست نقطه ضعف شما مشخص می شود

سپس متد مناسب برای برطرف کردن آن نقطه ضعف به شما آموزش داده می شود.

برای شما برنامه ریزی شخصی با توجه به نیازتان تنظیم می شود.

جلسه بعدی آنچه در منزل تمرین کرده اید از شما خواسته می شود.

سپس تمرین های کلاسی آغاز می شود و اشتباهات شما در کلاس برای شما روشن می شود.

این تمرین ها با جدیت ادامه می یابد تا زمانی که به نقطه هدف در آن مهارت رسیده باشید. نقطه هدف شما می تواند کمی ( مثلا نمره 8 در آن مهارت یا کیفی ( مثلا صحبت کردن روان، بدون اشتباه با کلمات دشوار)  باشد

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp Call