خیر – بله –  اگه قرار باشه تمرین باخودتان نداشته باشید باید با مدرس تمرین کنید و این منتج خواهد شد به بینهایت جلسه کسل کننده که قرار مدرس با شمابشینه و تمرین کنه

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp Call