لیست افعال ضروری متوسط انگلیسی TKO به عنوان افعال سطح دوم آموزش لغات

این افعال رو هم , دقیقا مثه افعال سطح 1 – تمرین کنید

implant  : ایمپلنت :  I have implanted a new tooth

 ache
 acknowledge
 admire
 admit
 admonish
 advise
 adopt
 affirm
 afford
 ail
alert
 allege
 allow
 allude
 amuse
 analyze
 announce
 annoy
 appeal
 appear
 applaud
 articulate
 alert
 assert
 assure
 attach
 attend
 attract
 auction
 avoid
 avow
 awake
 babble
 balance
 balk
 ban
 bang
 bandage
 bar
 bare
 bargain
 bark
 barrage
 barter
 baste
 bat
 bathe
 battle
 bawl
 beam
 bear
 beat
 befriend
 behave
 bellow
 belong
 bend
 berate
 besiege
 bestow
 bid
 bleach
 bleed
 bless
 blind
 blink
 blot
 blow
 blurt
 blush
 boast
 bob
 bolt
 bore
 bounce
 bow
 brag
 branch
 brand
 breathe
 breed
 broadcast
 broil
 bruise
 brush
 bubble
 bump
 burnish
 burry
 cajole
 carve
 cause
 caution
 chant
 chase
 cheat
 check
 cheer
 chew
 chide
 chip
 choke
 chomp
 chop
 clap
 clip
 coach
 coil
 comfort
 command
 comment
 communicate
 concede
 concentrate
 concern
 conclude
 concur
 confess
 confide
 connect
 consent
 consider
 consist
 contain
 contend
 cough
 counter
 crack
 crash
 crave
 crochet
 cross
 criticize
 croak
 crush
 curl
 curse
 curve
 cycle
 dam
 dare
 debate
 decay
 deceive
 decipher
 declare
 decorate
 delay
 delight
 demand
 deny
 depend
 describe
 desert
 deserve
 desire
 deter
 dial
 dictate
 dig
 digress
 disclose
 dislike
 dive
 divulge
 dock
 dole
dote
 drag
 drain
 dream
 drip
 drone
 drop
 dupe
 dump
 dye
 earn
 echo
 edit
 elope
 embarass
 emigrate
 emit
 emphasize
 employ
 enchant
 encode
 encourage
 enjoin
 enunciate
 envy
 equivocate
 evacuate
 evaporate
 exaggerate
 excite
 exclaim
 excuse
 expand
 expect
 expel
 exhort
 explode
 extoll
 face
 fade
 falter
 fasten
 favor
 fear
 fade
 fence
 fetch
 flap
 flash
 flee
 float
 flood
 floss
 flow
 flower
 fly
 fold
 follow
 fool
 force
 forget
 form
 found
 frame
 fret
 frighten
 fume
 gasp
 gather
gaze
 gel
 gild
 glide
 glue
 gnaw
grill
 grin
 grip
 groan
 growl
 grumble
 grunt
 guarantee
 guard
 gurgle
 gush
 hail
 hammer
 harass
 harness
 haunt
 heal
 heap
 hijack
 hinder
 hiss
 hoot
 hook
 hop
 hover
 howl
 hug
 hum
 identify
 ignore
 immigrate
 imply
 implore
 infect
 inflate
 influence
 infuse
 inquire
 inspire
 intend
 interface
 interject
 interrupt
 introduce
 invest
 irritate
 jab
 jabber
 jail
 jeer
 jest
 jog
 jolt
 joggle
 kick
 kneel
 knit
 knock
 knot
 label
 lament
 lay
 lead
 lean
 lecture
 license
 lick
 light
 lighten
 loan
 long
 loosen
 lower
 maintain
 manage
 mar
 march
 marvel
 mate
 matter
 mean
 measure
 melt
 mend
mention
 merge
 moan
 moor
 mourn
 molt
 mow
 mug
 multiply
 mumble
 mutter
 nag
 nail
 name
 nap
 nest
 nod
 obey
 observe
 obtain
 occur
 offend
 ogle
 omit
 operate
 overflow
 overrun
 owe
 own
 paddle
 paste
 pause
 peck
 pedal
 peel
 peep
 peer
 peg
 pelt
 perform
 permit
 pester
 pinch
 pine
 plead
 pledge
 plow
 poke
 ponder
 pop
 possess
 postulate
 pour
 preach
 precede
 prick
 proceed
 proclaim
 profess
 propose
 pry
 puncture
quilt
 quote
 raise
 rant
 rave
 rebuff
 recite
 reign
 reiterate
 rejoice
 rely
 reprimand
 reproduce
 rescue
 retort
 reveal
 rhyme
 rinse
 roar
 rob
 rot
 ruin
 sack
 scatter
 scoff
 scoot
 scorch
 scrape
 screech
 screw
 scribble
 shiver
 shriek
 shrug
 shut
 sigh
 singe
 sip
 sketch
 slap
 slide
 snarl
 snatch
 sneak
 sneer
 snicker
 sniff
 snore
 snort
 snoop
 soak
 sob
 soothe
 span
 speculate
spill
 sprout
 sputter
 squash
 stab
 stammer
 stash
 steer
 stipulate
 stitch
 strap
 stow
 strengthen
 stutter
 stray
 strum
 strut
 stun
 stunt
 suspect
 suspend
 sway
 swoop
 sympathize
 tame
 tempt
 terrify
 testify
 thaw
 theorize
 thunder
 tickle
 tow
 tremble
 trick
 trickle
 trim
 trot
 trounce
 tug
 tumble
 unite
 uphold
 upstage
 urge
 untie
 usurp
 utter
 vacuum
 vanish
 vanquish
 venture
vouch
 wail
 wallow
 wander

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp Call