تو فاینال ریس هر سوال گفتین 3.33 نمره برای 30 سوال. نمیشه صد گرفت؟

مجموع نمرات به نحوی طراحی شده اند که نمره کل بشه 100

error: Content is protected !!