و اما برای بیان کاری در آینده به دو فرم زیر درخت رو میسازیم .

Will do (#sure )

 

 

Going to do ( sure )               

برای آینده

 

 

go

 

do

 

kill

 

will

 

(am / is / are )going to

I
You
We
They
He
She
It

برای اینکه دقیقتر نحوه استفاده آنها را درک کنید جدول زیر را مطالعه کنید

Will doGoing to do
زمانی که در لحظه حال تصمیم به انجام اون کار میگیریم

Oh , I left the door open. I’ll go and shut it .

What would you like to drink? I’ll have some coffee please

I am too tired to walk home. I think I’ll take a taxi

زمانی که در باره کاری که قبلا به انجام اون تصمیم گرفتیم حرف میزنیم

There is  a movie on TV tonight. Are you going to watch it ?

She has won a lot of money in the lottery .what is she going to do with it ?

در رابطه با کاری که قبلا تصمیم به انجام آن گرفته ایم هیچ وقت از will  استفاده نکنید

I can’t see you tomorrow because my parents are coming to see me.

اگر 100 درصد کاری تصمیم گرفته شده و نهایی نهایی شده میتوانیم از حالت ساده  ing دار هم استفاده کنیم

What time are you leaving Tabriz?

Or

What time are you going to leave Tabriz;.

شکل منفی آن won’t  هست که t در آن تلفظ نمیشود

I won’t come home tonight

was /were going to do  , اگر کسی تو گذشته تصمیم به انجام کاری کرده و لی تو حال انجام نداده میگوییم

Tom was going to fly to Canada this morning but he changed his mind;.

استفاده میکنیم  “ I think I will    یا I don’t think I will  “ زمانی که تصمیم به انجام کاری گرفته ایم  از

I think I will stay home this evening

I don’t think I will go out tonight. I am too tired.

زمانی که مطمعن هستیم که قرار هست اتفاق خاصی در آینده بیافتد

Look at those black clouds. It is going to rain

Oh , I feel terrible . I think I am going to be sick

زمانی که پیشنهاد میدهیم که کاری را برای کسی انجام دهیم

That bag looks heavy. I will help you with it

I need some money. Don’t worry. I will lend you some

زمانی که موافقت یا مخالفت خود را اعلام میکنیم

I have asked john to help me ,but he won’t.

The car won’t start ( the car refuses to stop

زمانی که میخواهیم به کسی قول بدهیم

Thank you very much for lending me the money. I will pay you back on Friday

I won’t tell tom what you said . I promise

I promise I will call you as soon as I arrive

زمانی که از کسی میخواهیم کاری را برایمان انجام دهد

Will you shut the door please?

Will you please be quiet? I am trying to concentrate

زمانی که یک اتفاق در آینده را پیش بینی میکنیم

When you return home you will notice a lot of changes

This time next year, I will be in Japan. Where will you be?

When will you find out your exam results?

Tom won’t pass his exam. He hasn’t done any work

با لغات زیر حتما  will  را استفاده میکنیم

(Probably –  I am sue – I bet – I think – I suppose – I guess )

I will probably be a little late this evening

You must meet Ann. I am sure you will like her .

I bet carol will get the job

Do you think we will win the match?

I guess I will see you next week

بعضی مواقع در حالت خیلی رسمی از shall  هم میتوانیم برای  I  یا  we  استفاده کنیم

I shall probably go to Europe this summer.

We shall probably go to Europe this summer

 

برای ساعت بعد : برای تمام اون عکس ها توضیح دهید که چه کارهایی را در آینده قرار هست که انجام بدهند

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp Call