فکر کنید که

ساعت 9 صبح بیدار میشین

و پنجره رو باز میکنین

و میبینین که رنگین کمون تو آسمون هس

و گودال آب رو میبینین

و شاخه های خیس رو

و وی خاک خیس خورده رو

به یک نتیجه میرسین

نتیجه ای که

از یک عمل تو گذشته دریافت میشه

یعنی فرض کنین که اتفاقی در گذشته رخ داده

و اثر اون رو شما الان میبینین

بهش میگن

باران باریده است

it has rained

یعنی

آن

باریده است

برای درک بهاتر این درس

به درس مقایسه کلی زمان ها از لیست قبلی مراجعه کنین

 

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp Call