مدرک چی؟

مدرک تافل ؟

مدرک ایلتس؟

گواهی استغال به تحصیل؟

مدرک دانشگاهی؟

مدرک گواهی ماشین؟

مدرک فوت؟

مدرک تولد؟

چه مدرکی رو میخایی شما؟

 

عزیز ما تو کار مدرک نیسیم

کار ما اموزشه

مدرک و خودتون برین از هر جایی که دوس دارین بگیرین

از امریکا

از انگلیس

از بقالی

 

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp Call