دسترسی سریع
General Engish ( 18 terms)
Advanced English
advanced writing and punctuation

Commas are the superheroes of punctuation! They can perform many different functions. Apostrophes are most often used to stand in for missing letters or to show possession. In the rarest of cases, they can be used to form plurals. Let’s learn more!

Three ways to end a sentence
Meet the comma
Punctuating lists
Salutations, valedictions, dates, and addresses
Commas and introductory elements
Commas in space and time
Salutations, valedictions, dates, and addresses
Commas and introductory elements
Commas in dialogue, tag questions, direct address, and yes-or-no responses
Appositives
Meet the apostrophe
Introduction to contractions
Apostrophes and plurals
Introduction to the possessive
Advanced (plural) possession
Choosing between its and it’s
history of apostrophe
history of possessive apostrophe

Colons and semicolons are two valuable pieces of punctuation that separate sentence elements from each other. Learn more about how to use them here!

Introduction to colons
The colon as a separat
Introduction to semicolonsor
Using semicolons and commas
Using colons and semicolons
Italics, underlines, and quotes
Introduction to the parenthesis
Introduction to the dash
Dashes and hyphens
Introduction to the ellipsis

Run-ons and comma splices

Accent training , speaking and pronunciation

phonoteics

ryme

intonation

American accent training

British accent training

slang street talk bleep dirty english taboo english

slang

street talk

bleep

dirty english

taboo english

common errors and mistakes

common errors

common mistakes

n English that aren’t exactly about grammar, but about STYLE. Harness the power of the sound of language; untangle frequently-confused words and expressions; and learn about why you probably shouldn’t wear a tuxedo to a beach party.

Frequently confused words: affect/effect
Frequently confused words: here-hear
Frequently confused words: there-their-they’re
Frequently confused words: too-to-two

News Esp. for English

American English News

British English News

business English

business English

International English Exams
IELTS 8.5 in 3 months

About IELTS

 


IELTS writing full course

IELTS writing task 1 general samples

IELTS writing task 1 academic samples

IELTS writing task 2 samples

 


IELTS speaking full course 

IELTS speaking part 1 samples

IELTS speaking part 2 samples

IELTS speaking part 3 samples

 


IELTS Listening full course

IELTS listening samples

 


IELTS reading full course

IELTS reading samples

 

IELTS books ‘n files

IELTS certificates by tkolang.ir students

TOEFL 115 in 3 months

About TOEFL

TOEFL writing

TOEFL speaking

TOEFL listening

TOEFL reading

TOEFL books’n files

TOEFL certificates by tkolang.ir students

Konkor
Konkor 1401

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

konkor 1400

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Konkor 1399

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Konkor 1398

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Konkor 1397

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Konkor 1396

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Konkor 1395

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Konkor 1394

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Konkor 1393

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Konkor 1392

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Konkor 1391

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Konkor 1390

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Konkor 1389

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Konkor 1388

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Konkor 1387

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Konkor 1386

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Konkor 1385

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

EPT , MCHE ,MSRT

EPT

MCHE

MSRT

Whole Grammar here
the noun

the noun

Introduction to nouns

Common and proper nouns

Concrete and abstract nouns

Irregular plural nouns: f to -ves
Irregular plural nouns: -en plurals

Irregular plural nouns: the base plural

Irregular plural nouns: mutant plurals

Irregular plural nouns: foreign plurals

origion of mutant pural

 Countable and uncountable 1

Countable and uncountable 2

Countable nouns with a/an and some

 A/an and the

 The 1

The 2 (school / the school etc.)

The 3 (children / the children)

 The 4 (the giraffe / the telephone / the piano etc. ; the + adjective)

Names with and without the 1

 Names with and without the 2

Singular and plural

Noun + noun (a tennis ball / a headache)

 No/none/any Nothing/nobody ect.

 Much, many, little, few, a lot, plenty

 Some and any

All / all of most / most of no / none of etc.

 Both / both of neither / neither of either / either of

 All, every and whole

Each and every

the verb

helping verb

Auxiliary (helping) verbs

Intro to verb agreement

the funky -ed irregular verbs

the vowel shift irregular verbs

the irregular verbs get taken for a ride

the truly irregular verbs

Simple Verb Aspect

Progressive verb aspect

Perfect verb aspect

Progressive perfect verb aspect

Managing time with tense and aspect

Present continuous (I am doing)

Present simple (I do)

 Present continuous and present simple 1 (I am doing and I do)

 Present continuous and present simple 2 (I am doing and I do)

Past simple (I did)

Past continuous (I was doing)

 Present perfect 1 (I have done)

 Present perfect 2 (I have done)

Present perfect continuous (I have been doing)

Present perfect continuous and simple (I have been doing and I have done)

 How long have you (been) …?

 For and Since When …? and How long …?

Present perfect and past 1 (I have done and I did)

 Present perfect and past 2 (I have done and I did)

Past perfect (I had done)

 Past perfect continuous (I had been doing)

Have and have got

Used to (do)

 Present tenses (I am doing / I do) for the future

 (I’m) going to (do)

Will/shall 1

Will/shall 2

 I will and I’m going to

 Will be doing and will have done

When I do / When I’ve done When and if

 Question 1

Question 2 (Do you know where …? / He asked me where …)

 Auxiliary verbs (have/do/can etc.) I think so / I hope so etc.

Question tags (do you? isn’t it? ect.)

Question tags (do you? isn’t it? ect.)

Phrasal verbs 1 (General points)

 Phrasal verbs 2 (in/out)

Phrasal verbs 3 (out)

Phrasal verbs 4 – on/off (1)

Phrasal verbs 5 – on/off (2)

Phrasal verbs 6 (up/down)

Phrasal verbs 7 – up (1)

Phrasal verbs 8 – up (2)

 Phrasal verbs 9 (away/back)

Appendix 1: Regular and irregular verbs

Appendix 2: Present and past tenses
Appendix 3: The future

Modals and semi modals

Modal verbs
Can, could and (be) able to
Could (do) and could have (done)
 Must and can’t
May and might 1
 Have to and must
Must / mustn’t / needn’t
Should 1
 Had better / It’s time …
 Would
Can/Could/Would you … ? etc. (Requests, offers, permission and invitations)

verb + ...

Verb + -ing (enjoy doing / stop doing ect.)
Verb + to … (decide to … / forget to … etc.)
Verb (+ object) + to … (I want you to … ect.)
 Verb + -ing or to … 1 (remember/regret ect.)
Verb + -ing or to … 2 (try/need/help)
Verb + -ing or to … 3 (like / would like etc.)
Prefer and would rather
Preposition (in/for/about etc.) + -ing
Be/get used to something (I’m used to …)
 Verb + preposition + -ing (succeed in -ing / accuse somebody of -ing etc.)
Expressions + -ing
To … (afraid to do) and preposition + -ing (afraid of -ing)
 See somebody do and see somebody doing

The modifier

Modifiers, like adjectives and adverbs, describe nouns and verbs. Let’s get descriptive! If you understand modifiers, you can learn to express yourself elegantly.

Choosing between definite and indefinite articles

how to use the articles

Introduction to adverbs
Meet the adverb
Using adverbs and adjectives
Identifying relative adverbs
Adjective order
commas with adjectives
Comparative and superlative adjectives and adverbs
forming Comparative and superlative adjectives and adverbs
Intensifiers and adverbs of degree
: To …, for … and so that …
 Adjective + to …
Adjectives ending in -ing and -ed (boring/bored etc.)
 Adjectives – a nice new house, you look tired
 Adjectives – a nice new house, you look tired
Adjectives and adverbs 1 (quick/quickly)
Adjectives and adverbs 2 (well/fast/late, hard/hardly)
 So and such
 Enough and too
Quite, pretty, rather and fairly
Comparison 1 (cheaper, more expensive etc.)
 Comparison 2 (much better / any better / better and better / the sooner the better)
 Comparison 3 (as … as / than)
 Superlatives (the longest / the most enjoyable etc.)
 Word order 1 – verb + object; place and time
 Word order 2 – adverbs with the verb

The Preposition And The Conjunction

Prepositions (in, out, before, after, with, without, just to name a few) help establish relationships in time, space, and among people and things. Conjunctions unite words; they attach phrases and clauses to one another. They’re super useful! Learn more about these two parts of speech here.

Meet the preposition
Prepositions about time
Prepositions about space
Prepositions of neither time nor space time and space
Common prepositions
Compound prepositions
Prepositional phrases
Meet the conjunction
Coordinating conjunctions
Coordinating and subordinating conjunctions
Correlative conjunctions
beginning sentences with conjunctions
Even
 Although / though / even though – In spite of / despite
In case
 Unless – As long as – Provided/providing
As (As I walked along the street … / As I was hungry …)
 Like and as
 Like / as if / as though
 For, during and while
 By and until / By the time …
 At/on/in (time)
 On time and in time / At the end and in the end
 In/at/on (position) 1
 In/at/on (position) 2
In/at/on (position) 3
To/at/in/into
 In/on/at (other uses)
By
 Noun + preposition (reason for, cause of etc.)
 Adjective + preposition 1
 Adjective + preposition 2
 Verb + preposition 1 (to and at)
 Verb + preposition 2 (about/for/of/after)
Verb + preposition 3 (about and of)
 Verb + preposition 4 (of/for/from/on)
 Verb + preposition 5 (in/into/with/to/on)

Syntax: Sentences And Clauses

Syntax involves arranging words to create logical phrases, clauses, and sentences. This is a big topic, so we’ll be covering a lot, including: dependent and independent clauses; simple, complex, compound, and compound-complex sentences; and phrases and clauses.
exclamations
Simple and compound sentences
Rearranging simple and compound sentences
Complex and compound-complex sentences
Identifying subject and predicate
Identifying subject, direct object, and indirect object
Singular They _ The parts of speech
Introduction To Phrases And Clauses
Dependent and independent clauses
Relative clauses
: -ing clauses (Feeling tired, I went to bed early.)
There … and it …
 Relative clauses 1 – clauses with who/that/which
Relative clauses 2 – clauses with and without who/that/which
 Relative clauses 3 – whose/whom/where
 Relative clauses 4 – extra information clauses (1)
 Relative clauses 5 – extra information clauses (2)
-ing and -ed clauses (the woman talking to Tom, the boy injured in the accident)
 Still, yet and already – Any more / any longer / no longer

Syntax: Conventions Of Standard English

Syntax involves arranging words to create logical phrases, clauses, and sentences. This is a big topic, so we’ll be covering a lot, including: subject-verb agreement, fragments, run-ons, and parallel structure.

Subject-verb agreement
Pronoun-antecedent agreement
Recognizing fragments
Recognizing run-ons and comma splices
Dangling modifiers
Parallel structure

Conditionals / Wish / Hope

: If I do … and If I did …
 If I knew… I wish I knew …
 If I had known … I wish I had known …
 Wish

Passive And Active

: Passive 1 (is done / was done)
 Passive 2 (be done / been done / being done)
 Passive 3
 It is said that … He is said to … He is supposed to …
 Have something done
have sb do sth
make sb do sthget sb to do sth
have sth done
make sth done
get sth done

Tell / Say / Reported Speech

 Reported speed 1 (He said that …)
 Reported speed 2

about tko
Call TKO

call us on whatsapp / eeta / Viber / Telegram / Instagram / Soroush/Rubika
0098 914 641 2987

Why TKO

because we have everything all in one

Click on this link to know why you shouldn’t study in another educational system  and you should shift to TKO right now

terms of privacy

we have no such a complex one. but for more information click on this page

how TKO works

how tko works

the best website

The best website

TKOLANG.IR IS THE BEST PERFORMING WEBSITE IN IRAN

Tkolang delivers rich experiences by a number of outstanding techniques. On this page you can  compare TKO with the others tkolang.ir double surprized

مهاجرت ایرانیان
Europe

قوانین

مهاجرت

اقامت

تحصیل

ویزای تحصیلی

سرمایه گزاری

ویزای کار

Germany

قوانین

مهاجرت

اقامت

تحصیل

ویزای تحصیلی

سرمایه گزاری

ویزای کار

Austria

قوانین

مهاجرت

اقامت

تحصیل

ویزای تحصیلی

سرمایه گزاری

ویزای کار

Spain

قوانین

مهاجرت

اقامت

تحصیل

ویزای تحصیلی

سرمایه گزاری

ویزای کار

England

قوانین

مهاجرت

اقامت

تحصیل

ویزای تحصیلی

سرمایه گزاری

ویزای کار

Poutugal

قوانین

مهاجرت

اقامت

تحصیل

ویزای تحصیلی

سرمایه گزاری

ویزای کار

Turkiye

قوانین

مهاجرت

اقامت

تحصیل

ویزای تحصیلی

سرمایه گزاری

ویزای کار

Denmark

قوانین

مهاجرت

اقامت

تحصیل

ویزای تحصیلی

سرمایه گزاری

ویزای کار

Swiss

قوانین

مهاجرت

اقامت

تحصیل

ویزای تحصیلی

سرمایه گزاری

ویزای کار

France

قوانین

مهاجرت

اقامت

تحصیل

ویزای تحصیلی

سرمایه گزاری

ویزای کار

Finland

قوانین

مهاجرت

اقامت

تحصیل

ویزای تحصیلی

سرمایه گزاری

ویزای کار

Cypress

قوانین

مهاجرت

اقامت

تحصیل

ویزای تحصیلی

سرمایه گزاری

ویزای کار

Norway

قوانین

مهاجرت

اقامت

تحصیل

ویزای تحصیلی

سرمایه گزاری

ویزای کار

Poland

قوانین

مهاجرت

اقامت

تحصیل

ویزای تحصیلی

سرمایه گزاری

ویزای کار

Italy

قوانین

مهاجرت

اقامت

تحصیل

ویزای تحصیلی

سرمایه گزاری

ویزای کار

Canada

قوانین

مهاجرت

اقامت

تحصیل

ویزای تحصیلی

سرمایه گزاری

ویزای کار

Austreilia

قوانین

مهاجرت

اقامت

تحصیل

ویزای تحصیلی

سرمایه گزاری

ویزای کار

Brazil

قوانین

مهاجرت

اقامت

تحصیل

ویزای تحصیلی

سرمایه گزاری

ویزای کار

America

قوانین

مهاجرت

اقامت

تحصیل

ویزای تحصیلی

سرمایه گزاری

ویزای کار

ورود زبان آموزان
راهنما , شهریه , ثبت نام
Faq سوالات پر تکرار

کل سوالات

درباره ثبت نام

درباره شهریه

درباره سیستم

شماره مستقیم

09146412987

0413-666-9134

دکتر فرشاد قلیزاده

بنیاگدار سیستم فوق هیبریدی

لیست قیمت

به مجموعه مدرسان و برنامه ریزان ما اعتماد کنید

اگه یاد نگرفتین 10 برابر شهریه  تون رو پس بگیرین 

پنج هزار نفر تا به امروز فاغ التحصیل شده اند

آموزش کودکان شما در 5 سال

با کل شهریه 4 میلیون تومان

پرداخت شهریه بعد از اتمام دوره

tkolang teaches english to your kids

آیلتس 8.5 و تافل 115 رو در 3 ماه دریافت کنین

آزمون جامع دکتری رو در 1 ماه قبول بشین

کنکور سال جدید رو بالای 95 درصد بزنین

و شهریه رو بعد از قبولی پرداخت کنین

tkolang.ir teaches English to your kids bu guarantee
logo-samandehi
error: Content is protected !!