نه تکلیف به معنی آنچه که در مدرسه و یا درآموزشگاه ها رایج هستند

نه

تکالیف به گونه های دیگری هستند

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp Call