بله

سیستم TKO طبق قراردادی که با بانک های مجازی دارد – تمام پرداخت های خود را ایمن کرده است

بدین معنی که اگر شما قصد پرداخت داشته باشین – وبسایت tko شما را به درگاه ایمنی منتقل خواهد کرد

که دقیقا درگاه ایمن بانک است – شما در نهایت ایمنی خواهید توانست – پرداخت خود را انجام دهید

لازم به ذکره که تمام این پرداخت ها در تاریخچه ما و شما و بانک ثبت میشود وبا دستور قضایی , قابل ارائه خواهند بود

 

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp Call