tko آموزشگاه نیست

بلکه

یک سیستم آموزشی هس

یعنی ما سیستم و درس ها و مواد آموزشی رو براتون فراهم میکنیم

فراهم کردن جا و مکان از جانب شما خواهد بود

یعنی این زبان آموز هست که باید مکان و شرایط مساعد آموزشی رو فراهم کنه

حالا این مکان میتونه

محل کار زبان اموز باشه

منزل زبان اموز باشه

و یا

یه کلاس کرایه ای تو یه آموزشگاه دیگه باشه

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp Call