قبل از اینکه در سر جلسه ساعت 5 آماده بشید حتما لغت نامه لانگمن زرد رنگ پاکت رو که تمام تلفظ ها نوشته شده اند و ترجمه فارسی لغات نیز موجود نیست را فراهم کنید

دیدیم که جملات به چه سادگی ساخته میشوند و به چه سادگی گسترده میشوند . از این پس برای تلفظ تمام لغات از لغتنامه لانگمن که فونوتیک ها را نوشته کمک خواهیم گرفت

نماد توضیحمثال  نماد فونوتیکتوضیحمثال نماد فونوتیکتوضیحمثال
 Beat ,feed ᴵ ͬ Beer ,   Then , breathe ,
Ι Bit, did ,  ᵋ ͬ Bare ,  s Sip , city , psychology ,
ᵉᴵ Date , paid ,  ᵅ ͬ Bar ,  Z Zip , please , goes ,
 Bet , bed ,  ᵓ ͬ Door ,   Ship , machine , station , special , discussion ,
 Bat, bad ,  ᶷ ͬ Tour ,   Measure , vision ,
 Box ,odd , father ,   Pack , happy ,  h Hot , help ,
 Bought , dog ,   Back , rubber ,   Men , some
ᴼᶷ Boat , road ,   Tie ,  n Sun , know , pneumonia ,
 Book , good ,   Die ,  Glottal stop Sung , ringing ,
 Boot , food , student ,   Came , key , quick ,   Wet , wipe ,
 But , mud , mother ,   Game , guest ,  l Light , long ,
 Banana , among ,  ᵗᶴ Church , nature , watch ,  Right , wrong ,
ᵊ ͬ Shirt , murder ,  ᵈᶾ Judge , general , major , y Yes , use , music ,
ᵅᴵ Bite , cry , buy , eye ,  f Fan , photograph ,  tNot pronouncedInterchange , restless ,
ᵅᶷ About , how ,   Van dNot pronounced Grandfather
I  boy ,voice ᶿ Thing , breath ,   Then , breathe ,

 

برای ساعت بعد  برای تمام فونوتیک ها مثالهایی از لغت نامه استخراج کرده و در قسمت مثال ها یادداشت کرده و در جلسه کلاس با همکلاسی هایتان تمرین کنید .

 

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp Call