تن صداتو بساز

Three ways to make intonationسه راه ساخت تن صدا 1. get louder =  برای نشان دادن تن صدا , قسمت مورد نظر رو بلند تر ادا کنید Raise the volume on the word that needs to be emphasized 2. streeeech = یا اون قسمت رو بکشید Lengthen the word that you want to draw attention … ادامه تن صداتو بساز

WhatsApp Call